Skip to main content
Privacybeleid

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Sporting Hasselt, met
maatschappelijke zetel te Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0843.327.896 (hierna: “Sporting Hasselt”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Sporting Hasselt leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Sporting Hasselt stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
  • Categorie 2 : bij registratie op diner of partnerschip: uw e-mailadres;
  • Categorie 3 : via cookies: tracking van gebruik van de website;

2.2. Sporting Hasselt kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies;
  • tijdens uw registratie via de Sporting Hasselt website (diner, partnership), contactaanvraag en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Sporting Hasselt zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sporting Hasselt om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
  • Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4 : de levering en facturatie van door u aangevraagde producten of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product of dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om alle gevraagde persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
  • Categorie 5: het u aanbieden en optimaliseren van de digitale diensten van Sporting Hasselt, zoals website, marketing en marktonderzoek en het u informeren over praktische informatie aangaande een wedstrijd die u bijwoont.

3.2. Direct marketing:

Indien u vandaag reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Sporting Hasselt uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. Wij bewaren in deze verzendlijsten enkel personen die hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven via een opt-in procedure op onze website. Indien u momenteel nog niet aangemeld bent, kunt u tijdens het registratie- of aankoopproces (tickets en fanshop) aangeven of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, eveneens via uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Sporting Hasselt zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van Sporting Hasselt), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

3.3 Communicatie betreffende het bijwonen van een wedstrijd

Conform de voetbalwet is Sporting Hasselt verplicht iedere bezoeker die een wedstrijd zal bijwonen te kunnen informeren over de veiligheidsvoorschriften en praktische informatie. Sporting Hasselt eigent zich het recht toe ieder persoon die aangegeven heeft een wedstrijd bij te wonen aan te kunnen schrijven, na aanvaarding van deze privacyverklaring. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Sporting Hasselt en U.

Accounts die gedurende 5 jaar geen enkele activiteit vertonen, als in inloggen op het profiel, het gebruiken van de app, het openen van nieuwsbrieven, het aankopen van tickets of het kopen in de fanshop, worden verwijderd uit onze systemen.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor voorziet Sporting Hasselt in een online tool waar u uw voorkeuren en gegevens steeds kan inzien.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sporting Hasselt. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Sporting Hasselt verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de website.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt Sporting Hasselt een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij Sporting Hasselt enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Sporting Hasselt aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Sporting Hasselt en door advertentienetwerken waaraan Sporting Hasselt deelneemt. De volgende netwerken zijn hiervoor actief:

Doubleclick (Google DFP)

7.4. Sporting Hasselt doet beroep op verwerkers van de persoonsgegevens, waarbij iedere verwerking wordt omschreven binnen een gegevensverwerkingsovereenkomt (DPA), met respect voor uw privacy.

Sporting Hasselt deelt uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij anders aangegeven binnen een specifieke campagne of wedstrijd en met uw uitdrukkelijke toestemming. Sporting Hasselt kan beroep doen op een marktonderzoeksbureau voor de optimalisering van haar diensten. U heeft het recht de gegevens en details van iedere verwerking op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Sporting Hasselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Sporting Hasselt door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Sporting Hasselt.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.